Informatie

Hieronder vindt u alle informatie betreft onze verhuur mogelijkheden en voorwaarden.

Legitimatie verplicht

Bij afname van producten van nostalgisch-vermaak is legitimatie verplicht. Wij verlangen bij afname van onze producten een geldig legitimatiebewijs.
Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden getoetst bij het
Fraude Aanpak Detailhandelsregister (FAD).

Verhuurprijzen

Gegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% of 6% BTW.

Korting op verhuurprijzen

 • 2e dag 50% korting op de huurprijs
 • 3e dag 50% korting op de huurprijs
 • 4e en volgende dagen: Speciale Aanbieding!

Kortingen zijn niet van toepassing op Personeel- en Transportkosten.

Bestelling plaatsen

Alle producten zijn direct via onze website te bestellen. Heeft u vragen of speciale wensen? Neemt u dan contact op via het contactformulier, of bel met één van onze medewerkers via 06-13738082.

Veiligheid, kwaliteit en prijzen van springkussens

Onze luchtkussens en spelkussens worden veel door kinderen gebruikt. Veiligheid staat dus altijd voorop! Al onze attracties voldoen aan strenge eisen van de in Nederland erkende keuringsinstanties zoals AIB-Vincotte Nederland B.V., TUV en het Liftinstituut. Wij werken niet met goedkope ongekeurde kussens, maar met kwaliteitsproducten van bekende en kwalitatief hoogstaande fabrikanten. Daarnaast onderscheiden wij ons van veel andere verhuurbedrijven op het gebied van onderhoud en inspectie. In tegenstelling tot veel (vooral kleinere) verhuurbedrijven wordt elk kussen grondig gecontroleerd en gecheckt op mogelijke gebreken en risico’s. Ons streven is niet om de goedkoopste aanbieder te zijn, dat gaat namelijk altijd te koste van kwaliteit en dus veiligheid!

Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object

Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel en proberen ongelukken tot het minimum te beperken, daarvoor is voor u als huurder ook een belangrijke rol weggelegd.

Hier treft u onze Gebruikersrichtlijnen Opblaasbaar Object, zodat u deze alvast kan doornemen wanneer u een Opblaasbaar Object (Luchtkussen) bij ons afneemt.

Schoonmaakkosten

Wanneer u een bestelling plaatst bij nostalgisch-vermaak verwacht u goedwerkende en nette producten. Op onze beurt verlangen wij dat er netjes met onze producten wordt omgegaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan behouden wij het recht hiervoor een boete of schoonmaakkosten in rekening te brengen. De hoogte hangt af van de aard.

Algemene Voorwaarden

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van nostalgisch-vermaak.

Wilt u uw bestelling komen afhalen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.
Het risico van het te huren licht bij huurder

nostalgisch-vermaak
Briliant Starstraat 29
1611 DP Bovenkarspel
0613738082
info@nostalgisch-vermaak.nl

Nostalgisch Kindervermaak Sloep
Gevestigd te Bovenkarspel, gemeente Stedebroek, Briliantstarstraat 29. Inschrijfnummer KvK : 37127440

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen en diensten, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Nostalgisch Kindervermaak Sloep hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder. Deze voorwaarden hebben tevens toepassing op de handelsnamen van Nostalgisch Kindervermaak Sloep, te weten:Nostalgisch Kindervermaak Sloep | Nostalgisch Vermaak | J. Sloep | Uw Stickers | Sloep op Wielen

Artikel 2. Kredietwaardigheid.

Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

Artikel 3. Prijzen.

De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf,heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

Artikel 4. Aanbiedingen en Overeenkomsten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de verhuurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de huurder de opdracht schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de huurder. De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5. Levering en terugbezorging.

De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van de overeenkomst, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 6. Annulering en/of Verplaatsing.

Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt;
Bij annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum 50% van de totale prijs en bij annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum 100% van de totale prijs.
Het risico van het te huren licht bij huurder.

6a. Verplaatsing bestelling

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te verplaatsen naar een andere datum maximaal 6 maanden later dan geannuleerde gebruiksdatum. Let wel, u dient het factuurbedrag (vermindert met personeel- en reiskosten) te voldoen op moment van annuleren. Dit betaalde factuurbedrag wordt beschouwd als kortingsbedrag om een nieuwe bestelling te plaatsen met gebruiksdatum binnen de termijn van 6 maanden na de geannuleerde gebruiksdatum.
Het risico van het te huren licht bij huurder.

6b. Slechte weersomstandigheden

Wanneer u door slechte weersomstandigheden een aangepaste bestelling wenst te doen, dan is in overleg veel mogelijk. Het factuurbedrag kan echter niet lager uitvallen.
Het risico van het te huren licht bij huurder.

Artikel 7. Regeling ten aanzien van verhuur van objecten.

De verhuurde objecten blijven eigendom van de verhuurder en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat de verhuurder, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid (afhaal) verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan de verhuurder, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is te worden teruggegeven. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en de verhuurder hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan de verhuurder te vergoeden. Indien door deze schade de verhuurder zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.

Artikel 8. Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de verhuurder, diens personeel en/of de personen waarvan de verhuurder zich bedient, nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder, danwel door derden, wordt toegebracht aan personeel van de verhuurder, aan personen waarvan de verhuurder zich bedient of aan de verhuurde zaken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin -dit alles ter beoordeling van de verhuurder- heeft de verhuurder het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de verhuurder op betaling van de overeengekomen prijs daardoor worden verkort en zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de verhuurder de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de huurder bekend gemaakt. Indien de huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de verhuurder dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling schriftelijk aan de verhuurder mede te delen,waarna door de verhuurder een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.

Artikel 9. Overige verplichtingen.

De huurder dient tevens voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);

b. Een veilig terrein, locatie of ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst daarmee rekening houdende met de weersomstandigheden. Rekening houdende met afgegeven weeralarmen en harde wind (onze producten niet gebruiken met een windkracht hoger dan 6);

c. Goede gelegenheid voor veilige aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;

e. Benodigde aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld,is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade,van welke aard dan ook,direct of indirect, waaronder bedrijfsschade,schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen,zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de verhuurder met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 11. Betaling.

De verhuurder behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, danwel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet. De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of-ingeval van een gedeeltelijke vooruitbetaling- het restant daarvan,naar keuze van de verhuurder,danwel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Wanneer de huurder kiest voor afname op rekening, dus een factuur achteraf ontvangt, dan brengt de verhuurder € 5.- administratiekosten in rekening. Eventuele kortingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. De tengevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering,gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente,zulks met een absoluut minimum van € 45.

Artikel 12. Ontbinding.

De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, danwel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld: 1) indien de huurder één of meer verplichtingen niet tijdig of niet behoorlijk nakomt: 2) indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt; 3) indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt,dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is .In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling van de betreffende huurder te vorderen.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

Annuleren of verplaatsen van uw bestelling

Het kan gebeuren dat uw evenement of feest door omstandigheden geen doorgang kan vinden. U wilt dan uw bestelling voor de gehuurde datum annuleren.

Vaak wordt er kort voor gebruiksdatum geannuleerd wat voor ons omzetderving betekent. Wij verhuren de door uw vastgelegde producten immers niet bij overige aanvragen en de tijd om het nog te verhuren na annulering is dikwijls te kort. Jarenlang hebben wij dit “in goed overleg” kunnen oplossen echter is er in het verleden hier veel misbruik van gemaakt en zijn wij genoodzaakt de volgende Algemene Voorwaarden met betrekking tot Annulering op te stellen:

Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:

 • Annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum, 50% van het factuurbedrag.
 • Annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum, 75% van het factuurbedrag.
  Het risico van het te huren licht bij huurder

Verplaatsen van uw geannuleerde Bestelling

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te verplaatsen naar een andere datum maximaal 6 maanden later dan geannuleerde gebruiksdatum.
Het risico van het te huren licht bij huurder

Slechte weersomstandigheden

Wanneer u door slechte weersomstandigheden een aangepaste bestelling wenst te doen, dan is in overleg veel mogelijk. Het factuurbedrag kan echter niet lager uitvallen.
Het risico van het te huren licht bij huurder

Moet ik een evenementenvergunning aanvragen?

U gaat een evenement of feest te organiseren? Het is dan verstandig om u van te voren in te lezen over het wel of niet aanvragen van een gemeentelijke vergunning. Vooral voor grotere evenementen is het nodig om een vergunning aan te vragen bij uw gemeenten. Vaak volstaat bij kleinere evenmenten een melding bij de gemeenten ook.

Moet ik een vergunning voor mijn feest of evenement aanvragen?

Wij zullen de vergunningen bespreken waar u het hoogstwaarschijnlijk mee in aanraking komt bij het organiseren van een evenement. Omdat vergunningen regionaal verschillen zullen wij niet in gaan op details. U kunt altijd navraag doen bij de gemeente of stad waar uw evenement zal plaatsvinden. Vaak kunt u alle details rondom vergunningen op de website van uw gemeente terug vinden.

Een besloten feest organiseren

U mag altijd een besloten tuinfeest organiseren. Als u van plan bent om muziek af te spelen dient u wel een ontheffing voor het ten gehore brengen van geluid aan te vragen. Hierin overlegt u op wat voor volume, en tot hoelaat, de muziek afgespeeld mag worden. Uiteraard is het verstandig om uw buurt altijd van te voren te informeren over eventuele geluidsoverlast.

Een buurtfeest organiseren

Wanneer u een buurtfeest of een vrij toegankelijke activiteit organiseert heeft u soms een vergunning nodig. Als u van plan bent om muziek af te spelen dient u wel een ontheffing voor het ten gehore brengen van geluid aan te vragen. Hierin overlegt u op wat voor volume, en tot hoelaat, de muziek afgespeeld mag worden. Uiteraard is het verstandig om uw buurt altijd van te voren te informeren over eventuele geluidsoverlast.

Een buurtfeest is vergunningvrij wanneer er;

 • Maximaal 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn.
 • Het duurt niet meer dan één dag.
 • Het vindt plaats tussen 9:00-23:00u.
 • Het wordt niet op de rijbaan gehouden.
 • Het belemmert het autoverkeer of scheepsvaart niet.
 • Er geen versterkte muziek ten gehore gebracht wordt na 23:00 uur.
 • Het geluidsniveau op de gevels van de dichtbij zijnde woning is niet hoger dan 70 dB(A).
 • U verkoopt geen eten, alcoholhoudende drank of andere goederen.
 • U maakt geen reclame om belangstellende van buiten aan te trekken.
 • Het evenement incidenteel (eenmalig) is.

Voor evenementen in de openlucht moet u altijd per evenement een vergunning aanvragen. Wanneer u een evenement in een tijdelijk overkapping organiseert zoals bijvoorbeeld een feest tent voor meer dan 50 personen dient u bij de brandweer een tijdelijke gebruiksvergunning aan te vragen. Bij de aanvraag zal de brandweer om een brandcertificaat vragen. Deze brandcertificaten laten horen bij de specifieke tent die u bij ons huurt en kunnen wij u uiteraard aanleveren.

Evenementen organisatie

U kunt kleine en eenvoudige buitenevenementen gratis bij de gemeente melden. Dit moet u minimaal twee weken voor de uitvoer van uw evenement doen.

Wanneer u een evenement op een publiek toegankelijke plaats organiseert dient u een vergunning aan te vragen. De vergunninghouder is meestal degene die het evenement organiseert, hoogstwaarschijnlijk u dus. Deze is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers en bezoekers van het evenement. De gemeente eist daarom soms een evenementenvergunning om er zeker van te zijn dat het evenement en de voorbereiding ervan op een verantwoorde manier wordt uitgevoerd. In de vergunning staan alle maatregelen beschreven die de organisatie van het evenement moet nemen om de openbare orde, gezondheid en (brand) veiligheid te waarborgen. Ook staat hierin beschreven hoe eventuele incidenten moeten worden opgelost. Hierbij eist de gemeente vaak een veiligheidsplan, draaiboek en risicoanalyse. Maar in sommige gevallen voldoet een melding klein evenement ook. Het is verstandig om dit bij de gemeente waar u het evenement wilt houden na te vragen.

Wat zijn de kosten van een evenementenvergunning?

De kosten van een vergunning aanvraag zijn geheel afhankelijk van de eventuele risico’s die het evenement draagt. De gemeente deelt de evenementen daarom in verschillende risicoklasses (A,B en C) in. Deze kunt u via een Risicoanalyse invullen. Deze staat vaak op de website van de desbetreffende gemeente vermeld met de daarbij horende tarieven.

Versterkt geluid

Wanneer u een commercieel evenement organiseert is het verstandig om na te gaan of u auteursrechten over de muziek moet betalen via Sabam (BE) of Buma (NL) . Wanneer u versterkt geluid afspeelt op uw evenement is er hoogstwaarschijnlijk ook een vergunning voor geluidoverlast nodig. Dit is een milieuvergunning en beperkt het aantal decibels waarop de muziek mag worden afgespeeld.Soms is het ook niet verplicht om een milieuvergunning aan te vragen. Dit is dus goed om na te gaan bij uw gemeente.

Tenten, podia of stellingen op uw evenement?

Voor het plaatsen van een van deze materialen dient u toestemming aan te vragen bij de gemeente. U dient bij de aanvraag een plattegrond aan te leveren met de tent en de daar bijhorende afmetingen,certificaten en nooduitgangen/ evacuatierouters. De gemeente zal de plaatselijke brandweer vragen om de locatie en de constructies te inspecteren en veilig te verklaren.

Heb ik een vergunning nodig voor een attractie of springkussen?

Bij een aanvraag van een evenementen vergunning vraagt de gemeente soms ook de attracties te weergeven op een plattegrond. Hiervoor heeft u ook de afmetingen nodig en soms (wanneer hier om gevraagd wordt een certificaat of RAS nummer).

Veiligheidscertificaten van attracties

Wat zegt een certificaat en RAS nummer en wat is dit? Om een attractie te mogen verhuren dient hier een door een Nederlands bedrijf een veiligheidscertificaat voor uitgegeven te zijn.

Dit zorgt ervoor dat de attractie aan alle veiligheidseisen, waaraan een attractie in Nederland dient te voldoen, voldoet. Het is dus altijd van belang dat u bij een betrouwbare partner huurt. Er zijn helaas ook vele ongekeurde attracties en springkussens die in Nederland worden verkocht en verhuurt. Deze voldoen dus niet aan de eisen van warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en kunnen dus onveilig zijn. Vaak zit de vermelding van goedkeuring op de achterzijde van de attractie. Hier staan gegevens op waaronder de keuringsinstantie op vermeld.

RAS nummer van attracties

Kort gezegd worden toestellen voor ontspanning en vermaak waarbij mensen door mechanische energie worden bewogen door het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen beschouwd als attractietoestel. Denk hier bij aan een bungee trampoline waarbij de elastieken motorisch op spanning worden gezet, een rodeostier, een draaimolen, achtbaan, enz. Bij deze attracties krijgt een attractie verhuurder een uniek RAS nummer.

Deze attractietoestellen dienen afhankelijk van de complexiteit jaarlijks, 2-jaarlijks, of 3 jaarlijks gekeurd te worden door een daarvoor door de minister aangewezen keuringsinstantie (AKI). Bij deze periodieke keuring zal de AKI o.a. controleren of het toestel tevens ooit een ingebruiknamekeuring heeft gehad of een typekeuring.Wanneer een gemeente vraagt om het aanleveren van een RAS Nummer dienen wij deze aan te leveren. Mocht het nummer (en dus de keuring op de attractie) verlopen, zijn mag de attractie niet worden ingezet tijdens het evenement. Wanneer u een evementenvergunning aanvraagt en u een certifcaat of RAS nummer voor de desbetreffende attractie of springkussen nodig heeft kunt u deze uiteraard bij ons aanvragen.

Voeding op het evenement

Voor het bereiden van voedsel zijn strenge eisen verbonden. Het is van belang om bij de cateraar of uitbater van een eetkraam te vragen of deze over de nodige vergunning beschikt.

Vraag altijd bij uw gemeente

Zoals aangegeven verschillen de eisen vanuit de gemeente rondom aanvragen voor vergunningen.

Privacyverklaring Nostalgisch-vermaak

nostalgisch vermaak, gevestigd te Brilliant starstraat 29 , 1611 DP Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nostalgisch-vermaak
Brilliant Starstraat 29
1611 DP Bovenkarspel

info@Nostalgisch-vermaak.nl
0613738082

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nostalgisch-vermaak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nostalgisch-vermaak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van relaties
 • Het maken van (commerciële) aanbiedingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Nostalgisch-vermaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nostalgisch-vermaak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nostalgisch-vermaak) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klant- en prospectgegevens worden bewaard voor de duur dat de relatie met Nostalgisch-vermaak voortduurt. Nostalgisch-vermaak kan besluiten deze informatie voor langere periode te bewaren in het geval ze hier gegronde reden toe ziet. Deze periode zal nooit langer zijn dan de wettelijk administratieve bewaarplicht.

Informatie ten aanzien van kandidaten en sollicitanten e.d. worden bewaard voor de termijn dat dit wettelijk is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nostalgisch-vermaak deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nostalgisch-vermaak  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nostalgisch-vermaak  uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nostalgisch-vermaak  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Nostalgisch-vermaak  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Via Google Analytics worden op onder andere https://www.Nostalgisch-vermaak/ gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We maken gebruik van de mogelijkheden die Google aanbiedt om gegevens met Google te delen. Hiermee krijgen wij ondersteuning bij producten en services van Google, en hulp van accountspecialisten.
 • We maken wel gebruik van Google voor Advertentiefuncties om advertenties te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nostalgisch-vermaak  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nostalgisch-vermaak.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nostalgisch-vermaak  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nostalgisch-vermaak  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons

Wijzigingen

Nostalgisch-vermaak  behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Nostalgisch-vermaak  bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Nostalgisch-vermaak
Brilliant Starstraat 29
1611 DP Bovenkarspel

info@Nostalgisch-vermaak.nl
0613738082

U kunt aan deze informatie dus geen rechten ontlenen. Wij raden altijd aan om bij evenementen op de website van de plaatselijke gemeente informatie aan te vragen.
Het risico van het te huren licht bij huurder

Privacyverklaring Nostalgisch-vermaak

nostalgisch vermaak, gevestigd te Brilliant starstraat 29 , 1611 DP Bovenkarspel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nostalgisch-vermaak
Brilliant Starstraat 29
1611 DP Bovenkarspel

info@Nostalgisch-vermaak.nl
0613738082

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nostalgisch-vermaak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nostalgisch-vermaak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van relaties
 • Het maken van (commerciële) aanbiedingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Nostalgisch-vermaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nostalgisch-vermaak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nostalgisch-vermaak) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klant- en prospectgegevens worden bewaard voor de duur dat de relatie met Nostalgisch-vermaak voortduurt. Nostalgisch-vermaak kan besluiten deze informatie voor langere periode te bewaren in het geval ze hier gegronde reden toe ziet. Deze periode zal nooit langer zijn dan de wettelijk administratieve bewaarplicht.

Informatie ten aanzien van kandidaten en sollicitanten e.d. worden bewaard voor de termijn dat dit wettelijk is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nostalgisch-vermaak deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nostalgisch-vermaak  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nostalgisch-vermaak  uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nostalgisch-vermaak  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Nostalgisch-vermaak  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Via Google Analytics worden op onder andere https://www.Nostalgisch-vermaak/ gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We maken gebruik van de mogelijkheden die Google aanbiedt om gegevens met Google te delen. Hiermee krijgen wij ondersteuning bij producten en services van Google, en hulp van accountspecialisten.
 • We maken wel gebruik van Google voor Advertentiefuncties om advertenties te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nostalgisch-vermaak  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nostalgisch-vermaak.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nostalgisch-vermaak  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nostalgisch-vermaak  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons

Wijzigingen

Nostalgisch-vermaak  behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of inzage

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of inzage in of wijziging van uw persoonsgegevens zoals die bij Nostalgisch-vermaak  bekend zijn, kunt u zich wenden tot:

Nostalgisch-vermaak
Brilliant Starstraat 29
1611 DP Bovenkarspel

info@Nostalgisch-vermaak.nl
0613738082

×
×

Winkelmand